ข้อบังคับ

♠   (ยกเลิก) การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541

♠   (ยกเลิก) การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

♠   สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน พ.ศ. 2544

♠   สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

♠   การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2551

♠   การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER