งานบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงาน

 ปก-สารบัญ

ส่วนที่1 การบริหารโครงการวิจัย

ส่วนที่2 การบริหารโครงการบริการวิชาการ

ส่วนที่3 กระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่4 แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่วนที่5 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่6 แบบฟอร์มต่างๆ

ส่วนที่7 การปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติมจธ.-ระบบบริหารโครงการ

ส่วนที่8 รายงานการเงินโครงการ

ส่วนที่9 คณะผู้จัดทำ

♠ การสร้างรหัสโครงการ 

♠ การการบริหารโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก 

♠ ช่องทางการรับเงินวิจัยและบริการวิชาการ 


ระเบียบ

♠ ระเบียบมจธ.ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ.2548

♠ ระเบียบมจธ.ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)

♠ ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2541

แบบฟอร์ม

♠ แบบ กค 18 ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 

♠ แบบ กค 34 แบบรายงานเงินคงเหลือของโครงการฯสิ้นปีงบประมาณ 

♠ (ยกเลิก) แบบ กค 37 แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ 

♠ แบบ กค 38 หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ 

♠ แบบ กค 39 แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก   

♠ แบบ กค 45 แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ   

♠ แบบขออนุมัติปิดโครงการงานบริการวิชาการ  

♠ แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน)  ช่องทางการรับเงินวิจัยและบริการวิชาการ 

♠ การรับเช็คสั่งจ่าย  

♠ การรับโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย  

♠ การรับโอนเงินจากต่างประเทศ  

♠ การรับโอนเงินจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System : GFMIS)   

♠ การรับชำระเงินผ่านระบบ E-Payment  
ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณจิตรา กิจศิโรรัตน์ โทร : 02-470-8120  E-mail : jittra.kij@kmutt.ac.th

งานการเงิน

บริการรับชำระเงิน

         คุณมนัสชนก ตั้งเจริญพัฒนกิจ โทร. 02-470-8119 E-mail : manatchanok.tan@kmutt.ac.th

บริการจ่ายเงิน
กองทุนวิจัย (0300)

คุณวรารัตน์ แก้วดวงศรี โทร : 02-470-8119 E-mail : wararat.kae@kmutt.ac.th

กองทุนบริการวิชาการ (0400)
         คุณศุภชัย เดชเพ็ชร์ โทร : 02-470-8127 E-mail : supachai.dhe@kmutt.ac.th

         คุณเกษร วิ้นฉ้วน  โทร : 02-470-8127 E-mail : kasorn.win@kmutt.ac.th

งานบัญชี

กองทุนวิจัย (0300)

คุณณัฐพล ปล่ำภากรณ์ โทร : 02-470-8146 E-mail : nutthapon.plu@kmutt.ac.th

กองทุนบริการวิชาการ (0400)

คุณสาวิตรี กรียินดี โทร : 02-470-8135 E-mail : sawittee.gre@kmutt.ac.th

คุณนุสรา กางรัมย์ โทร : 02-470-8135 E-mail : nussara.kan@kmutt.ac.thโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงการภาษี 300%)

คุณพุทธิภา จรัสวงศ์ขจร โทร : 02-470-8377  E-mail : puttipa.jar@kmutt.ac.th

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

    

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER