งานบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงาน

 ปก-สารบัญ

ส่วนที่1 การบริหารโครงการวิจัย

ส่วนที่2 การบริหารโครงการบริการวิชาการ

ส่วนที่3 กระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่4 แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ

ส่วนที่5 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่6 แบบฟอร์มต่างๆ

ส่วนที่7 การปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติมจธ.-ระบบบริหารโครงการ

ส่วนที่8 รายงานการเงินโครงการ

ส่วนที่9 คณะผู้จัดทำ

♠ การสร้างรหัสโครงการ 

♠ การการบริหารโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก 

♠ ช่องทางการรับเงินวิจัยและบริการวิชาการ 


ระเบียบ

♠ ระเบียบมจธ.ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ.2548   ยกเลิก

♠ ระเบียบมจธ.ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ.2551 (ฉบับที่2)    กเลิก

♠ ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2541

♠ ระเบียบมจธ.ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ. 2565 

แบบฟอร์ม

♠ FO-TO-18 ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  

                  Notification of Money Transfer to Bank Account 

♠ FO-TO-34 แบบรายงานเงินคงเหลือของโครงการฯสิ้นปีงบประมาณ 

♠ FO-TO-38 หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ 

                  Confirmation of Receipt of Money by Bank Transfer  

♠ FO-TO-39 แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก   

♠ FO-TO-45 แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับ  

♠ แบบขออนุมัติปิดโครงการงานบริการวิชาการ  

♠ แบบขอเปิดบัญชีเงินฝากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ (ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน)  ช่องทางการรับเงินวิจัยและบริการวิชาการ 

♠ การรับเช็คสั่งจ่าย  

♠ การรับโอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย  

♠ การรับโอนเงินจากต่างประเทศ  

♠ การรับโอนเงินจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management System : GFMIS)   

♠ การรับชำระเงินผ่านระบบ E-Payment  
ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณกนกพร   คำเนตร โทร : 02-470-8123     E-mail :knkporn.com@kmutt.ac.th

งานการเงิน

บริการรับชำระเงิน

         คุณมนัสชนก ตั้งเจริญพัฒนกิจ โทร. 02-470-8119 E-mail : manatchanok.tan@kmutt.ac.th

บริการจ่ายเงิน
กองทุนวิจัย (0300)

คุณวรารัตน์ แก้วดวงศรี โทร : 02-470-8119 E-mail : wararat.kae@kmutt.ac.th

คุณพรรณทิกา   มะรุม  โทร : 02-470-8119    E-mail : pantika.mar@kmutt.ac.th

กองทุนบริการวิชาการ (0400)
         คุณอุไรพร   อิทธิชัยเจริญ  โทร : 02-470- 8407   E-mail : uraiporn.itt@kmutt.ac.th
                  คุณเกษร วิ้นฉ้วน  โทร : 02-470-8432 E-mail : kasorn.win@kmutt.ac.th
           
            
งานบัญชี

กองทุนวิจัย (0300)

คุณชีราพร   มั่นคง  โทร : 02-470-8122     E-mail : cheearaporn.man@kmutt.ac.th

กองทุนบริการวิชาการ (0400)

คุณนฤมล   สิมมา  โทร : 02-470- 8324    E-mail : narumon.sim@kmutt.ac.th


โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงการภาษี 300%)

คุณพุทธิภา จรัสวงศ์ขจร โทร : 02-470-8377  E-mail : puttipa.jar@kmutt.ac.th

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


    

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER