ภาพกิจกรรม

ภาพโครงการ 6+1 Flagships Track 2 กิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯและระบบอื่น ๆ
04/20/2016
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะทำงานกลุ่มย่อยการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 ได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยฯและระบบอื่น ๆ ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships Track 2 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER