ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2558
12/15/2015
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานคลังและสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและการปรับระบบบริหารจัดการแนวใหม่ (Business Process Improvement) ภายใต้โครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานคลังและสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิมิต ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER