ภาพกิจกรรม

สัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2557
12/17/2013
สำนักงานคลังและสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้จัดสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2556 โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้รับเกียรติจากคุณเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ โครงการบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 โดยมีคุณปริญดา เจิมจาตุผล ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง และ คุณถนอมจิตติ์ วัฒนเรืองโกวิท ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและบจัดการสินทรัพย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุญเยี่ยม มีสุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2556 ได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เส้นทางสายอาชีพ Career Path โดยมี ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธาน ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER