ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างความเข้าใจ เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
09/04/2013
โครงการ 6+1 Flagships Track 2 เครือข่ายกลุ่มการเงิน และบัญชี ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจ เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม โซล่า 901 ชั้น 9 ตึกคณะศิลปศาสตร์ โดยมี อาจารย์ และ บุคลากร ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER