ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างความเข้าใจขั้นตอนการบริหารเงินรับบริจาคและแนวทางการใช้บัตรเครดิตธนาคาร
02/18/2013
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 กองคลัง ภายใต้โครงการเครือข่าย 6+1 Flagship Track 2 กลุ่มงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2556 ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจขั้นตอนการบริหารเงินรับบริจาคและแนวทางการใช้บัตรเครดิตธนาคาร ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD 907) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 โดยมีท่านผู้อำนวยการกองคลัง คุณปริญดา เจิมจาตุผล เป็นวิทยากรในการบรรยาย

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER