ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติการบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
05/27/2013
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 โครงการเครือข่าย 6+1 Flagships Track 2 กลุ่มการเงินและบัญชี โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มงานการเงินและบัญชี ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติการบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชีโครงการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้านงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารเงินวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER