ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ2556
01/03/2013
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 กองคลัง มจธ. ได้จัดกิจกรรมสัมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ณ ห้องประชุม 9/3 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีท่านรองอธการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เป็นประธานเปิดการสัมนา พร้อมทั้งท่านรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ได้ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “นโยบายการวางแผนกำลังคนของมหาวิทยาลัย" และยังได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์วรงค์ ถาวระ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บรรยาย หัวข้อ "Team Working" ด้วย และเมื่อวันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 กองคลัง มจธ. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาต่อเนื่อง ณ ห้อง Seahorse โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จ.ระยอง ทั้งนี้การสัมนาดังกล่าวทำให้บุคลากรกองคลังได้ทราบนโยบายจากผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสร้างความผูกพันภายในองค์กร สู่เป้าหมายหลักในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ และภาระกิจของมหาวิทยาลัย

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER