ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ หลักสูตรอบรมผู้ทำหน้าที่การคลัง มจธ. สำหรับพนักงานใหม่ “การสร้างเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ พัสดุของ มจธ.
07/18/2012
กิจกรรมการจัดอบรม หลักสูตรอบรมผู้ทำหน้าที่การคลัง มจธ. สำหรับพนักงานใหม่ “การสร้างเสริมสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ พัสดุของ มจธ." วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 การบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย คุณศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน และ คุณจรรยา ระวังภัย นักบริหารการเงิน การบรรยาย เรื่อง ระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยและรายงานการเงิน โดย คุณสำรวย แซ่เตียว รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี และ คุณเปรมวดี พลจร นักบัญชี

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER