ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทั่วไปและการเบิกจ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
07/18/2012
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 โครงการเครือข่าย 6+1 Flagships Track 2 กลุ่มการเงินและบัญชี โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มการเงินและบัญชี : โครงการย่อยฯ คณะทำงานกลุ่มที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทั่วไป และการเบิกจ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายทั่วไปและการเบิกจ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมประภาประจักษ์ศุภนิติ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 โดยได้รับเกีรยติจาก ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER