ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Show & Share การเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Improvement: PI)
06/18/2012
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 กองคลังได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงาน โครงการ 6+1 Flagships Track 2 ครั้งที่ 13 หัวข้อ “Show & Share การเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Improvement: PI)” ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER