ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
06/06/2012
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 โครงการเครือข่าย 6+1 Flagship Track 2 กลุ่มงานการเงินและบัญชีโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มงานการเงินและบัญชี โครงการย่อยฯ คณะทำงานกลุ่มที่ 1 การสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติได้จัดการสัมมนา โครงการสร้างความเข้าใจ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุม 9/3 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER