ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยายกาศการจัดอบรมโครงการ “การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ด้านการเบิกจ่ายและการส่งคืนเงินยืม”
08/30/2023
คณะทำงานกลุ่มการเงินและบัญชี ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships 66-67 ได้จัดการอบรมโครงการ “การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ด้านการเบิกจ่ายและการส่งคืนเงินยืม” กำหนดการจัดอบรมในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม AD907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Microsoft Teams โดยมี คุณจิตรา กิจศิโรรัตน์ คุณจรรยา ระวังภัย และคุณวิภาพรรณ อ่อนประทิน จากสำนักงานคลัง มจธ. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดการอบรมครั้งนี้

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER