ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศโครงการ “อบรมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้แบบใบเบิก(กค.03)
01/25/2019
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 สำนักงานคลังได้จัดโครงการ “อบรมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้แบบใบเบิก(กค.03) ณ ห้องประชุม AD-909 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 100 คน

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER