ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562
12/03/2019
เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 สำนักงานคลังได้จัดการซักซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงประกาศ เรื่อง การแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม AD-909 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 100 คน

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER