ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการคำนวณเงินผลประโยชน์ของพนักงาน”
11/27/2019
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคลัง จัดอบรมโครงการ “พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการคำนวณเงินผลประโยชน์ของพนักงาน” ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ วิธีการคำนวณค่าใช้จ่าย และหนี้สิน ตลอดจนเทคนิคการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานตามวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้มีบุคคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม ประมาณ 50 คน [ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณพจน์เมธี โคตรสุโพธิ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์]

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER