ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการนำเสนอ JDM ของสำนักงานคลัง มจธ. (Daily Management Visiting)
01/18/2024
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 สำนักงานคลัง มจธ. ได้นำเสนอ JDM ให้แก่ทีมที่ปรึกษาเพื่อ Daily Management Visiting เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการรับเงิน โดยมี รศ.กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER