ข่าวประกาศ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก

 การคุ้มครองเงินฝากเป็นระบบที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสถาบันการเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงินปิดกิจการ จะมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลคุ้มครองเงินฝากของประชาชน โดยทำหน้าที่เป็นผู้จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงิน โดยมีรายละเอียดจากการ ถาม-ตอบ ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก ตามเอกสารที่แนบมานี้

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.dpa.or.th/main.php?filename=index


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER