ข่าวประกาศ

 

การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

     

     ตามที่กระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ว 15 วันที่ 29 มกราคม 2567 แจ้งเรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ทั้งนี้หัวหน้า ส่วนราชการอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายตามภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานพิธีมหามงคลฯ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเหมาะสม ประหยัดและสมพระเกียรติยศทุกประการ นั้น

     มหาวิทยาลัยฯ ขอให้ท่านใช้ดุลยพินิจตามคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงการ จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบประหยัดและสมพระเกียรติ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER