ข่าวประกาศ

 

ซักซ้อมความเข้าใจ “การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 768) พ.ศ. 2566

     

     ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 768) พ.ศ. 2566 ให้ยกเลิก ฉบับที่ 420 ,476 และ 655 เพื่อให้มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา มีความครอบคลุมสถานศึกษาที่ได้รับบริจาคมากขึ้น หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าและต้องบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของสรรพากรเท่านั้น

     ทั้งนี้มาตรการภาษีฯ มีผลสำหรับการบริจาคระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนั้น กรณีบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่ บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลักจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ ส่วนกรณีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาคแต่ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และรายจ่ายเพื่อ การศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

    สำหรับมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดวิธีการส่งข้อมูลผู้บริจาคเข้าสู่ระบบ e-Donation ไว้ 2 วิธี ดังนี้

          1. ให้บริจาคเงินผ่าน QR Code “e-Donation” ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

          2. กรณีไม่บริจาคผ่านตามวิธีที่ 1. ผู้รับเงินบริจาคต้อง ระบุว่า “เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้บริจาค“ ในใบเสร็จรับเงิน เพื่อ สนง.คลัง จะบันทึกเข้าระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร โดยจะต้องบันทึกเข้าระบบฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ระบบฯ จะไม่ให้บันทึกย้อนหลัง


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER