ข่าวประกาศ

 

การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ด้วยตนเอง

   

     ด้วยสำนักงานคลัง ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ประจำปีภาษี 2566 ในระบบ My Portal เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีฯ ด้วยตนเองดังนี้

     บุคลากรสามารถจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ผ่านระบบ My Portal โดยเข้า https://myportal.kmutt.ac.th หรือ Scan QR Code ที่ปรากฏด้านล่างแล้วกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ระบบฯ จากนั้นเลือก My Profile (ใหม่) หัวข้อหนังสือรับรองภาษี แล้วสั่งพิมพ์ด้วยตนเอง ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (ในส่วนเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปี 2566 ได้แสดงจำนวนเงินอยู่ในหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ เรียบร้อยแล้ว)

     กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดพิมพ์ได้ ให้ติดต่อสำนักงานคลัง คุณพุทธิภา หรือคุณวิชุดา เบอร์โทร 8403 หากเข้าระบบ My Portal ไม่ได้ กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ที่เบอร์โทร 111


หมายเหตุ ผู้มีเงินได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ตามประมวลรัษฎากร กรมสรรพากร 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER