ข่าวประกาศ

 

การเปลี่ยนแปลงอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจธ. ผ่านช่องทาง Online


อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2541 เรื่อง กำหนดเวลาการเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีละ 2 ครั้ง

          ครั้งที่ 1 สมาชิกเปลี่ยนอัตราเงินสะสมในเดือนมิถุนายน และให้มีผลในเดือนกรกฎาคม

          ครั้งที่ 2 สมาชิกเปลี่ยนอัตราเงินสะสมในเดือนธันวาคม และให้มีผลในเดือนมกราคมของปีถัดไป นั้น

          ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2550 หมวดที่ 5 ข้อ 32 "สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ตามอัตราที่สมาชิกกำหนด” ดังนี้

          - พนักงานแบบประจำ ระหว่างร้อยละ 4 - 15 ของค่าจ้างของสมาชิก (นายจ้างสมทบร้อยละ 8)

          - พนักงานแบบไม่ประจำหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ระหว่างร้อยละ 2 - 15 ของค่าจ้างของสมาชิก (นายจ้างสมทบร้อยละ 3)

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ การยืนยันอัตราการหักเงินสะสมจากเงินค่าจ้างของท่านเข้ากองทุนฯ ท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนอัตราการหักเงินสะสมครั้งที่ 2 ทาง Online ผ่าน www.ktam.co.th ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ธันวาคม 2566 หากท่านไม่ได้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านประสงค์หักเท่ากับอัตราเดิมที่ได้หักไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคู่มือการเข้าใช้งานการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (ตามเอกสารแนบท้าย)

          หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสำนักงานคลัง คุณวิชุดา/คุณพุทธิภา เบอร์โทร. 8403

ดาวน์โหลดเอกสาร : ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER