ข่าวประกาศ

 

การยืนยัน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพเพื่อการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567


ด้วยสำนักงานคลังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ และข้อมูลรายการลดหย่อนภาษีของบุคลากร เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 จึงขอให้บุคลากรทุกท่านปฏิบัติดังนี้

ยืนยัน/เปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบ My Profile โดยเข้าที่

1.       https://myportal.kmutt.ac.th

2.       ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน (เหมือนกับการเข้าใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัย)

3.       เลือก My Profile (เก่า) ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ My Profile

(ถ้าไม่เคย Login ไว้ ระบบจะให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน อีกครั้ง )

4.       เลือกหัวข้อ “ยืนยัน/เปลี่ยนแปลงลดหย่อนภาษี”

5.       บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง/ยืนยันรายการลดหย่อนภาษีของท่าน แล้วกด “บันทึกข้อมูล”

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสำนักงานคลังจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณภาษี ประจำปีภาษี 2567 (เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป)

          กรณีที่ท่านอยู่ภายนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ต้องเข้าผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัย ก่อนเข้าระบบ MyPortal ทุกครั้ง (คู่มือการติดตั้ง VPN สามารถดูได้ที่ https://www.cc.kmutt.ac.th/VPN.html)

          กรณีเข้าระบบ My Portal ไม่ได้ กรุณาติดต่อที่ เบอร์โทรภายใน 111 หรือ 02-470-9444 หรือ MS Team ชื่อ Team ว่า “ICT Service Desk For Staff”


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER