ข่าวประกาศ

 

แจ้งเวียนหนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ

  

สำนักงานคลัง มจธ. ขอแจ้งเวียนหนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0047/7989 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจ ด้วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 21 มีกำหนดจะเข้าตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER