ข่าวประกาศ

 

ชี้แจงการเบิกจ่ายเงินในช่วงปิดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ด้วยสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินในช่วงปิดปีงบประมาณ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติ จึงส่งผลให้ผู้รับเงินอาจได้รับเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ด้านการเบิกจ่ายของสำนักงานคลัง
     สำนักงานคลังขออภัยในความล่าช้ามา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ หากเอกสารเบิกจ่ายใดมีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน โปรดแจ้งมายังสำนักงานคลัง ได้ที่  
          กรณีบุคคล/หน่วยงานภายนอก      คุณกนกพร คำเนตร        โทรศัพท์ 470-8123
          กรณีนักศึกษา                            คุณจิตรา กิจศิโรรัตน์      โทรศัพท์ 470-8120
          กรณีบุคคล/หน่วยงานภายใน         คุณเครือวัลย์ เสือเล็ก     โทรศัพท์ 470-8128

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER