ข่าวประกาศ

 

กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     


     ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 24 "ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น…….” และข้อ 30 “เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้จัดทำงบการเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่งให้กรรมการ ภายใน 60 วัน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ....” อีกทั้งต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ โดยต้องส่งรายงานงบการเงินให้แก่กรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ นั้น

     สำนักงานคลังขอเรียนแจ้งกำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ต้องจัดทำเอกสารเบิกส่งถึงสำนักงานคลังภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566    ไม่เกินเวลา 16.30 น. และเอกสารเบิกจะต้องบันทึกบัญชีในระบบ D365  ให้เรียบร้อยตามข้อกำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)   ตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายคาบเกี่ยวปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตัวอย่างบันทึกข้อความชี้แจงการส่งเอกสารแบบผลัดส่งใบสำคัญ (ตัวอย่างที่ 1, 2, 3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

     ในการนี้ สำนักงานคลังใคร่ขอให้หัวหน้าส่วนงานต่างๆ กำชับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน สำรวจงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งต้องจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เสร็จสิ้น เพื่อไม่ให้มีเอกสารค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยงานและบุคลากรของ มจธ.  สำนักงานคลังจึงขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติดังกล่าว  ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม AD 413  และประชุมผ่านระบบออนไลน์ ตาม link ประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER