ข่าวประกาศ

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ “การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ด้านการเบิกจ่ายและการส่งคืนเงินยืม”

     

     ตามที่กลุ่มการเงินและบัญชี โครงการ 6+1 Flagships Track 2 ได้รับความเห็นชอบจัดทำโครงการการเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับบุคลากร มจธ. จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงาน (ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships Track 2) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเบิกจ่าย และการส่งคืนเงินยืม และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ อีกทั้งบุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของวินัยทางการเงิน และลดจำนวนลูกหนี้เงินยืมคงค้างนาน นั้น

     ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขออนุมัติจัดอบรมโครงการ “การเสริมสร้างวินัยทางการเงิน ด้านการเบิกจ่ายและการส่งคืนเงินยืม” ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยกำหนดการจัดอบรมในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม AD907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Microsoft Teams โดยขอความร่วมมือท่านลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยสามารถเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม AD907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Microsoft Teams ตาม QR Code ด้านล่างนี้https://forms.office.com/r/eeu4RyxMNDLink 

สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER