ข่าวประกาศ

 

แจ้งเปลี่ยนวิธีการบันทึกรายการทางบัญชี การใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย

     ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีความคล่องตัว ลดการใช้เงินสดและเช็ค อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของมหาวิทยาลัยฯ นั้น     

    ปัจจุบันสำนักงานคลังได้ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและการบันทึกรายการทางบัญชีตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการปิดตรวจงบการเงินของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากวิธีการบันทึกบัญชีแบบเดิมจะทำให้บันทึกค่าใช้จ่ายสูงเกินไป จึงขอยกเลิกตารางแนบท้าย 2 การบันทึกบัญชี (เดิม) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การใช้บริการบัตรเครดิตมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และให้ใช้ตารางแนบท้าย 2 การบันทึกบัญชี (ใหม่)   นี้แทน โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 มีมติอนุมัติเปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีการใช้บัตรเครดิตมหาวิทยาลัย โดยเริ่มตั้งแต่รอบใบแจ้งยอดเงินจากธนาคาร วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป   (เอกสารแนบท้าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER