ข่าวประกาศ

 

การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ

ความเดิม

     ตามที่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร กับทางมหาวิทยาลัยฯ นั้น มหาวิทยาลัยใช้วิธีการสำรองเงินจ่าย ให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการดังกล่าวไปก่อน แล้วจึงนำรายงานการเบิกจ่ายที่ได้สำรองจ่าย ไปเบิกกับเงินงบประมาณของรัฐ งบกลาง ในนามของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สปอว.) เพื่อให้สปอว.เบิกเงินผ่านระบบการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ (GFMIS) คืนเงินสำรองจ่าย ให้กับมหาวิทยาลัยฯ

     ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 สปอว.ต้องตรวจต้นฉบับใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ของข้าราขการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ก่อนให้มหาวิทยาลัยฯ เบิกเงินให้แก่ผู้เบิกสวัสดิการ โดยสปอว.จะใช้เวลาตรวจประมาณ 1 เดือน (นับจากวันที่สปอว.ได้รับใบเบิกจากมหาวิทยาลัยฯ) เมื่อสปอว.ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงส่งใบเบิกกลับมาให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

เพื่อให้ผู้เบิกได้รับเงินตามเวลาอันสมควร สำนักงานคลังจึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการปฏิบัติดังนี้          

1. จัดทำเอกสารใบเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตรให้ถูกต้อง ตามเอกสารแนบท้าย หรือ

2. ขอให้ท่านติดต่อโรงพยาบาลและขอใช้สิทธิจ่ายตรงกับโรงพยาบาลรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER