ข่าวประกาศ

 

การพิมพ์ใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยตนเอง

     สำนักงานคลัง ขอแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยตนเอง เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ประจำปี 2565 ดังนี้

     สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถ Download เอกสารใบรับรองยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2565 ได้ด้วยตนเอง โดยเข้าที่ www.ktam.co.th (ตามคู่มือที่แนบ)

     หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สำนักงานคลัง คุณพุทธิภา/คุณวิชุดา เบอร์โทร 8403


หนังสือเวียน download ใบรับรองยอดกองทุน (KTAM) 

ขั้นตอนการเข้าไป Download Statement (ENG) 

ขั้นตอนการเข้าไป Download Statement (THAI) 


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER