ข่าวประกาศ

 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     สำนักงานคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานคลัง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพื่อนำผลที่ได้รับจากการประเมินไปพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ ที่ Link :  https://forms.office.com/r/LQaSj1h11j หรือ สแกน QR Code นี้


     สำนักงานคลัง ขอขอบพระคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามของทุกท่านมา ณ ที่นี้ (ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับและจะนำไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการให้บริการเท่านั้น)


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER