ข่าวประกาศ

 

ประกาศสำนักงานคลัง เรื่อง ขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำโครงการจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานการจัดการด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์กร” เพื่อทดแทนระบบบัญชีสามมิติ (Axapta) ที่ใช้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 – ปีงบประมาณ 2565 นั้น

     เพื่อรองรับการทำงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานการจัดการ ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ เพื่อการบริหารองค์การ (ระบบ ERP)  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2565  (ปีงบประมาณ 2566) เป็นต้นไป  สำนักงานคลังจึงขอปรับปรุงแบบเอกสารของสำนักงานคลัง ที่เกี่ยวข้องกับมิติหน่วยงาน แผนงาน กองทุน และงบประมาณ (เก่า) มาเป็นมิติทางการเงิน (Financial Dimension) (ใหม่) ส่วนรายละเอียดต่างๆ ในแบบเอกสารยังคงเดิม (ดังรายละเอียดแนบท้าย)

     เพื่อโปรดทราบและใช้แบบเอกสารที่กำหนดใหม่ในการดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ และ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป  มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  2565 เป็นต้นไป  ทั้งนี้หากหน่วยงานใดใช้แบบเอกสารเดิมรวมถึงอยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –30 พฤศจิกายน 2565  ให้เอกสารมีผลใช้ได้โดยอนุโลม

     ประกาศ ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน   2565

ดาวน์โหลดเอกสาร  ที่นี่

รายการแบบเอกสารที่ปรับปรุงใหม่

รหัสใหม่

ชื่อแบบเอกสาร

หมายเหตุ

FO-TO-03

ใบเบิก

FO-TO-04

สัญญายืมเงิน

FO-TO-13

ใบนำส่งเงิน

FO-TO-15

ใบโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

ยกเลิกไปดำเนินการที่ระบบงบงบประมาณฯ

FO-TO-19

หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ มจธ.จำกัด

FO-TO-21

ใบรับใบสำคัญ

FO-TO-24

ใบขออนุมัติถอนเงินและการแสดงรายละเอียดประกอบ

FO-TO-23-1

แบบรายการโอนรายจ่าย/เงินจัดสรรเป็นรายได้ (ภายใน มจธ.)

FO-TO-35

ใบขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่าย

FO-TO-39

แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

FO-TO-45

แบบขออนุมัติตั้งรายได้ค้างรับKMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER