ข่าวประกาศ

 

ขอปิดระบบ Google Form ด้านการรับเงิน การเบิกจ่าย การยืมเงินจากสำนักงานคลัง

     ตามที่สำนักงานคลัง ให้บริการด้านการรับเงิน การเบิกจ่าย การยืมเงินจากสำนักงานคลัง ผ่านระบบ Google Form ในช่วงการปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยฯ มีนาคม 2563 – ปัจจุบัน ดังเอกสารแนบ

     บัดนี้ สำนักงานคลัง ได้ทำสถิติการเข้าใช้ระบบดังกล่าว เห็นว่าปริมาณการใช้งานไม่มีการเข้าใช้บริการกอปรกับมหาวิทยาลัยได้นำเรื่องการลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

     ดังนั้น สำนักงานคลัง จึงขอแจ้งปิดระบบ Google Form ด้านการรับเงิน การเบิกจ่าย การยืมเงินจากมหาวิทยาลัย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER