ข่าวประกาศ

 

กำหนดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อเบิกเงิน “ค่ารักษาโรคฟัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2550 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดให้การเบิกเงินสวัสดิการ “ค่ารักษาโรคฟัน” ในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

     ทั้งนี้ “ค่ารักษาโรคฟัน” (โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกทันตกรรม) เบิกได้ทั้งครอบครัวรวมกันไม่เกิน 3,000 บาท ต่อปีงบประมาณ

     กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป สำนักงานคลัง   จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธิเบิกสวัสดิการ “ค่ารักษาโรคฟัน” ที่รับการรักษาโรคฟันในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกทันตกรรมและต้องการใช้สิทธิเบิกในปีงบประมาณ 2565 โปรดส่งใบเสร็จรับเงินค่ารักษาโรคฟัน พร้อมใบเบิกถึง กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป สำนักงานคลัง ภายในวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 (เวลา 16.30 น.)     

      หากเกินกำหนดเวลาข้างต้น ผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาโรคฟันไปเบิกในปีงบประมาณ 2566 ได้ (อายุใบเสร็จรับเงินมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ออกใบเสร็จ)


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER