ข่าวประกาศ

 

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

     ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งเรื่องการเบิกค่าฟอกไต ที่หน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในกรณีที่โรงพยาบาลของรัฐไม่มีเครื่องฟอกไตเทียม หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการสามารถเบิกค่าฟอกไตเทียมค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (ESA) และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่หน่วยไตเทียมโรงบาลเอกชนได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

     ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กค 0422. 2 / ว284 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2556 และให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กค 04416. 4 / ว146 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 แทน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER