ข่าวประกาศ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ Google Form สำหรับระบบเบิกจ่าย ระบบรับเงิน และระบบยืมเงิน ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19)

สำนักงานคลังแจ้งขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ Google Form สำหรับการบันทึกข้อมูลเบิกจ่าย รับเงิน และยืมเงิน ในช่วงมาตรการเฝ้าระวังการระบาดฯ (COVID–19) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER