ข่าวประกาศ

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีสามมิติ มจธ. (Axapta)

     ตามที่ สำนักงานคลัง สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการซักซ้อมบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีสามมิติ มจธ. (Axapta) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยอาทิ ระบบการโอนเงินเจ้าหนี้ผ่านบัญชีธนาคาร (Transfer Creditors) ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) เป็นต้น

     ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน พัสดุ เข้าร่วมซักซ้อม ตามตารางรอบการจัดซักซ้อม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซักซ้อมตามลิงค์นี้ http://bit.ly/2UoWsuX หรือสแกน QR Code และหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณจิตตากานต์ ผานาค โทร. 8122 และคุณอุไรพร อิทธิชัยเจริญ โทร. 8407

**กรุณานำเอกสารชุดใบเบิก(แบบ กค.03) ประเภทที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง, ค่าตอบแทน และอื่น ๆ มาเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีสามมิติ มจธ. ในวันอบรม**


ดาวน์โหลดเอกสาร  

สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนKMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER