ข่าวประกาศ

 

กำหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 24 "ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น...” และข้อ 30 “ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้จัดทำงบการเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดส่งให้กรรมการฯภายใน 60 วันและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ...” อีกทั้งต้องปฏิบัติตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ต้องส่งรายงานงบการเงินให้แก่กรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ (กำหนดวันส่งวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2562)

     สำนักงานคลัง ขอแจ้งกำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ต้องจัดทำเอกสารและจัดส่งสำนักงานคลังตามข้อกำหนดระยะเวลาดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3

      โปรดดำเนินการตามกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเป็นวินัยในการบริหารงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER