ข่าวประกาศ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานตำราและหนังสือวิชาการ พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562

สำนักงานคลัง ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 เรื่อง ได้แก่

1. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานตำราและหนังสือวิชาการ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสาร http://bit.ly/2F2rWyz

2. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสาร http://bit.ly/2WWaJ3V


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER