ข่าวประกาศ

 

การปรับวิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หักภาษีที่จ่ายและนำส่งแบบภาษี (ภงด.3 ภงด.53 ภงด.1 และ ภพ. 30)

     ตามที่สำนักงานคลัง ได้รับอนุมัติให้ปรับวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระเงินค่าภาษีจากรูปแบบเดิมที่เดินทางไปยื่นแบบกระดาษและทำเช็คจ่ายชำระภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เปลี่ยนเป็นการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์และความสะดวก สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว และประหยัดเวลา

     ดังนั้น สำนักงานคลังจึงขอความร่วมมือสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งแบบภาษี (ภงด.3 ภงด.53 ภงด.1 และ ภพ.30) ที่จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนปรับรูปแบบมายื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลงานภาษีเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

     ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้หน่วยงานของท่านแจ้งชื่อผู้ประสานงานที่จัดทำข้อมูลภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมายังสำนักงานคลังภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นแบบภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตและหากมีข้อสงสัยซักถามสามารถโทรสอบถามได้ที่ คุณภัสชริน อุทรดัน โทร. 8325


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER