ข่าวประกาศ

 

ซักซ้อมความเข้าใจ “การบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)”

     ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ผ่าน QR Code สำหรับรับบริจาคเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริจาค โดยไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานการบริจาค และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง www.rd.go.th นั้น

     อ้างถึง เอกสารคำถาม-คำตอบ ระบบบริจาคฯ (e-Donation) ของกรมสรรพากรฯ ได้กำหนดแนวทางการบริจาคเงินสำหรับสถานศึกษาเพื่อการลดหย่อนภาษี ในปีภาษี 2562 ไว้ดังนี้

          1. กรณีการบริจาคให้สถาบันศึกษาที่จะหักลดหย่อนได้ 2 เท่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธ.ค. 2561 ซึ่งกำหนดให้ขยายเวลา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น จึงจะสามารถลดหย่อนได้

          2  กรณีการบริจาคตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 การบริจาคให้สถานศึกษา สามารถนำมาหักลดหย่อนการบริจาคได้ตามปกติ โดยใช้หลักฐานการบริจาคของหน่วยรับบริจาคหรือข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ e-Donation

     เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการรับบริจาคเงินได้อย่างถูกต้อง สำนักงานคลัง จึงได้จัดทำขั้นตอนการบริจาคผ่าน (e-Donation) QR Code เงินรับบริจาคมหาวิทยาลัยฯ http://bit.ly/2VirTrF ทั้งนี้หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางที่ 1. ขอให้หน่วยงานที่รับบริจาคปฏิบัติตามแนวทางที่ 2. โดยการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยฯ (ระบุข้อความ “การบริจาคเงินนี้ได้ส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Donation แล้ว”) พร้อมกรอกข้อมูลผู้บริจาคตามแบบ กค.36 http://bit.ly/2GkhHpc ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้บริจาคพร้อมกับใบนำส่งเงิน ส่งกลับมาที่สำนักงานคลังสำหรับการบันทึกในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคลัง คุณวริศรา รัมมะพันธ์ (02-470-8324) และ คุณปาริชาติ เกตุทอง (02-470-8407)


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่


KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER