ข่าวประกาศ

 

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร

     สำนักงานคลังขอทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้กับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งตามหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายและ แนววินิจฉัยของกรมสรรพากรระบุว่า “ค่าตอบแทนวิทยากร ไม่ถือเป็นค่าสอนตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย  จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 42(7) แห่งประมวลรัษฎากร  และผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าวมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา50(1) แห่งประมวลรัษฎากร”

     ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีการหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายถูกต้องตามกฎหมาย จึงเห็นควรให้ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3  ของค่าตอบแทนวิทยากร  และนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

     กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้  ให้ส่งเบิกในลักษณะเงินเชื่อ หรือขอยืมเงินโดยแจ้งรายชื่อวิทยากรพร้อมที่อยู่  ส่งให้สำนักงานคลังเป็นผู้ดำเนินการโอนเงิน/จ่ายเช็คให้กับผู้รับเงินพร้อมหักภาษีนำส่งแทนหน่วยงาน   ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณเครือวัลย์ เสือเล็ก โทร.8128 และคุณจิตรา กิจศิโรรัตน์ โทร.8120


ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

KMUTT Intranet BANNER BANNER BANNER