กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Student Development
เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมตามเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านประสบการณ์ที่หลากหลายบนพื้นฐานความรู้เชิงวิชาการสู่การปฏิบัติได้จริง ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการที่ได้เรียนรู้ และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี  (Give and Take) ในสังคม ที่ยังประโยชน์สู่ส่วนรวมเป็นสำคัญ

บริการของกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ได้แก่