หน่วยงานภายใน

        เพื่อให้ภารกิจต่างๆ ของสำนักงานกิจการนักศึกษาเป็นไปตามปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้แบ่งกลุ่มงานเพื่อดำเนินการตามภารกิจไว้ 2 กลุ่มงาน คือ
 1. กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา
 2. กลุ่มงานคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม
        ทั้ง 2 กลุ่มงาน มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้
 1. กลุ่มงานกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย

  กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (Student Activity) คือ กิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้นตามความสนใจและด้วยความสมัครใจ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของสถาบันในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและประเพณีของสถาบัน

  กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Student Developmentเพื่อสนับสนุน
  นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมตามเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านประสบการณ์ที่หลากหลายบนพื้นฐานความรู้เชิงวิชาการสู่การปฏิบัติได้จริง ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการที่ได้เรียนรู้ และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี  (
  Give and Take) ในสังคม ที่ยังประโยชน์สู่ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

  กิจกรรมพัฒนาความพร้อมสู่อาชีพ
   (Career Development) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักศึกษาให้รู้จักการวางแผนและตั้งเป้าหมายในอาชีพที่ตนถนัดและสนใจ ส่งเสริมศักยภาพเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงปีสุดท้าย ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับประเทศและระดับสากล

 2. กลุ่มงานคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

  กิจกรรมวิจัยและส่งเสริมวินัย (Research and Discipline) เป็นหน่วยที่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามกรอบกติกาที่กำหนด อีกทั้งพัฒนาความคิด และความประพฤติที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม เพราะการที่มีนักศึกษาอยู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีกฎระเบียบเพื่อกรอบในการอยู่ร่วมกัน ส่วนผู้ที่ฝ่าฝืน ย่อมได้รับการลงโทษตามที่ได้กำหนดไว้

  กิจกรรมจิตวิทยาและให้คำปรึกษา (Counseling and Psychologyเป็นหน่วยงานบริการให้คำปรึกษาและบริการด้านจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เกิดประสบการณ์ในการพัฒนาชีวิตทุกด้านให้สมบูรณ์  ผ่านการให้บริการข้อสนเทศด้านจิตวิทยาและด้านการพัฒนาตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  การให้คำปรึกษาทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนสร้างเครือข่ายของการให้คำปรึกษาและพัฒนานักศึกษา


  กิจกรรมกีฬาและคุณภาพชีวิต
   (Sport and Quality of Lifeการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และบุคลากร  ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ โดยอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น