บุคลากร

ผู้บริหาร


สมพร น้อยยาโน
สมพร น้อยยาโน
         ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา          
somporn_noi@kmutt.ac.th

กลุ่มกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษา

ทวี สีหามาตย์
ทวี สีหามาตย์ 
นักวิชาการการศึกษา 
โทร.02-470-8095 
tawee.see@kmutt.ac.th
อนุสรณ์ จำปีเรือง 
อนุสรณ์ จำปีเรือง  
นักบริการการศึกษา  
โทร.0-2470-8101  
anusorn.jam@kmutt.ac.thนายมนตรี คุณมั่น
นักบริการการศึกษา
  โทร.0-2470-8101 
naruedom.che@kmutt.ac.th
นายเทวทินญ์อนันก์ยชศ์ ภู่เกิด 
เทวทินญ์อนันก์ยชศ์ ภู่เกิด  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
โทร.0-24708115 
prateep.poo@kmutt.ac.th
ศศิธร เลาหเธียรประธาน  
ศศิธร เลาหเธียรประธาน  
นักบริการการศึกษา  
โทร.0-2470-8099  
sasithorn.lao@kmutt.ac.th

ปวีณ์สุดา บูชา 
ปวีณ์สุดา  บูชา 
นักบริการการศึกษา
โทร.0-2470-8099  paweesuda.boo@kmutt.ac.thวรัญญา ฮู้ตระกูล
วรัญญา  ฮู้สกุล
พนักงานช่วยบริหาร
โทร.0-2470-8099
waranya.hoo@kmutt.ac.thกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วม

สุพรรณี สุขสันต์วชิรกุล  
สุพรรณี สุขสันต์วชิรกุล   
นักบริการการศึกษา   
        โทร.0-2470-8110            
supunnee.suk@kmutt.ac.th   
นุชรีย์ โศภิธนานพรันท์   
นุชจรีย์ โศภิธนานพนันท์   
นักบริการการศึกษา   
โทร.0-2470-8115   
nucharee.puj@kmutt.ac.th 

ไพรัชต์ ตะเภาทอง   
ไพรัชต์ ตะเภาทอง 
  พนักงานบริการ   
   โทร.0-2470-8115    
pirutch.tap@kmutt.ac.th 

sukrit.jpg    
สุกฤษณ์ สุวรรณกูฏ    
นักบริการการศึกษา    
โทร.0-2470-8111    
sukrit.suw@kmutt.ac.thปนาลี แทนประสาน
ปนาลี แทนประสาน 
นักจิตวิทยาการศึกษา 
โทร.0-2470-8093
panalee.tan@kmutt.ac.th

PARICHAT    
ปาริชาติ ธงชัย   
นักบริการการศึกษา     
โทร.0-2470-8096     
parichart_tho@kmutt.ac.th      
winai    
วินัย แสนสุข 
นักบริการการศึกษา     
โทร.0-2470-8092     
ืnan    
สรารัตน์ คงสว่าง  
นักบริการการศึกษา     
โทร.0-2470-7017