สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

KMUTT student Code of Honor หลักเกียรติยศสำหรับนักศึกษา มจธ.
Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกต้อง
Respect and Care ให้เกียรติและใส่ใจ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมเสมอ
Continuous Improvement พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
Do something ไม่ดูดาย เมื่อพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง

Cannot find 'news_col' template with page ''