รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯ และอนุกรรมการโครงการวิศวกรอาสา
- ครั้งที่ 1/2552
- ครั้งที่ 2/2552
- ครั้งที่ 3/2552
- ครั้งที่ 4/2552