ผลงานที่ผ่านมา

          มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ ก่อตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตลอดจนสาธารณประโยชน์ ต่างๆนั้น และในรอบปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้สร้างคุณประโยชน์หลายประการ ดังนี้
 1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2545 แก่ อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- พระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 24 ท่าน เป็นเงินจำนวน 514,410 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เปิดโลกเทคโนโลยีและสวนอุตสาหกรรม” ของสถาบันพัฒนา และฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม- เกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 3. ร่วมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้
  • บริจาคเงินสมทบทุนร่วมกับชมรมมดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
  • บริจาคเงินสมทบทุนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระ- จอมเกล้าธนบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด น่านเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  • มูลนิธิฯร่วมกับมหาวิทยาลัยฯจัดโครงการรับบริจาค เงินจาก นักศึกษาเก่า เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ได้เงินจำนวน 125,350 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน สามร้อยห้าสิบ บาทถ้วน) โดยเงินจำนวนดังกล่าวได้นำ ไปช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- พระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 24 ราย

สรุปกิจกรรมในรอบปี 2552

สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นเงินทั้งสิ้น 895,400.-บาท ดังนี้

 1. สนับสนุนงบประมาณในการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทของชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 13 – 28 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา อ.ปัว จ.น่าน เป็นเงินจำนวน 25,400 บาท
 2. สนับสนุนงบประมาณในการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทของชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ เมื่อวันที่ 16-20 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท
 3. สนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท
 4. บริจาคสนับสนุนการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกมอบให้อาจารย์ที่ประจำอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี เป็นเงินจำนวน 90,000 บาท

 5. บริจาคสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นเงินจำนวน 250,000.- บาท เพื่อใช้ปรับปรุงตัวถังรถ ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน Student Formula SAE Competition of Japan (JSAE 2009) ณ ประเทศญี่ปุ่น