วัตถุประสงค์

    *  เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี ให้เกิดความก้าวหน้า มีประสิทธิภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
    *  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า ธนบุรี และประเทศชาติ โดยจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยของนักศึกษาปัจจุบันที่สามารถต่อยอด ได้ และผลงานวิจัยนั้นจะต้องนำมาประกอบธุรกิจได้
    *  ให้ทุนส่วนหนึ่งในการไปร่วมเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการนอกประเทศแก่คณาจารย์
    *  การมอบเหรียญทองคำเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาปัจจุบันที่มีผลการเรียนยอด เยี่ยม ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา